22.10.2019

Elijáš řekl všemu lidu: „Přistupte ke mně.“ Všechen lid k němu přistoupil. On opravil Hospodinův oltář, který byl pobořen.
1. Královská 18, 30 (CSP)

Usilujme o to, co vede k pokoji a vzájemnému budování.
Římanům 14, 19 (B21)